"Ευχαριστώ αυτούς που κράτησαν τη Θρησκεία μου, τη Γλώσσα μου και την Εθνικότητά μου, για να είμαι Χριστιανός και να λέγομαι Έλληνας."


(Παύλος Βρέλλης)
«Δεν ήρθε πρώιμα η άνοιξη κι ουδέ το καλοκαίρι.

Χαιρόμαστε, χορεύουμε και ψιλοτραγουδάμε,

γιατί ελευτερωθήκανε, αητέ, τα Γιάννενά μας!»«Την Ιστορία μελέτα παιδί μου, γιατί έτσι όχι μόνο τον εαυτό σου και τη ζωή σου θα κάμεις ένδοξη και χρήσιμη στην ανθρώπινη κοινωνία,
αλλά και το μυαλό σου οξυδερκέστερο και διαυγέστερο... »
[Ιπποκράτης]

Το «φιλιδώρημα» μερικών οβίδων...Ειδήσεις από το μέτωπο των επιχειρήσεων στην Ήπειρο από την εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» της 23ης/1/1913.

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

ΤΟ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΒΙΔΩΝ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ

 
 
 
ΦΙΛΙΠΠΙΑΣ, 22 Ιανουαρίου.- Χθές περί τὴν 8ην ἑσπερινὴν ὥραν τὸ ἐχθρικὸν πυροβολικὸν ἐδοκίμασε διὰ διαφόρων ἀναγνωριστικῶν βολῶν ὅπως ἐπιτύχῃ τὸ πυροβολικὸν ἤ τὸν καταυλισμόν μας, ἐνῷ συγχρόνως εἰς τὴν ἀριστερὰν πτέρυγα συνήπτετο μικρὰ ἀψιμαχία πεζικοῦ.
Τὸ ἡμέτερον πυροβολικὸν ἀπήντησε διὰ σφοδροτάτου πυρὸς κατ’ ἀρχάς, κατόπιν δὲ δι’ ἀραιοῦ καὶ μετ’ ὁλίγον τὸ Μπιζάνι διέκοψεν, ἐνῷ ἡ βαρεῖα μοῖρα ἐξηκολούθησε βάλλουσα μέχρι μεσονυκτίου.
Σήμερον τὴν 9ην πρωϊνὴν ὁ διάδοχος μετὰ τῶν πριγκήπων καὶ τοῦ ἐπιτελείου του μετέβη δι’ αὐτοκινήτων εἰς Ἐμὶν Ἀγᾶ, ἐκεῖθεν δὲ ἐπροχώρησε μέσῳ ζωηροτάτων ἐπευφυμιῶν τοῦ στρατοῦ μέχρι τῶν προφυλακῶν μας ἐντὸς τῆς πεδιάδος τοῦ Μπιζανίου.
Ἡ Α.Υ. συνεχάρη τοὺς σωματάρχας διὰ τὴν ἐπιδεικνυομένην ἐκ μέρους τοῦ στρατοῦ ἀντοχὴν καὶ ἐξέφρασε τὴν πεποίθησίν του περὶ τῆς ταχείας ἐκβάσεως τοῦ ἀγῶνος.
Τὸ ἀπόγευμα ὁλίγον πρὶν ἀναχωρήσῃ ὁ Διάδοχος, παρετηρήθη εἰς τὴν δεξιὰν πτέρυγα τοῦ Μπιζανίου ἀσυνήθης κίνησις. Ἐργάται καὶ στρατιῶται εὑρίσκοντο εἰς ἀένναον κίνησιν προφανῶς ἀσχολούμενοι εἰς ἐπιδιόρθωσιν βεβλαμμένων πυροβολείων ἤ εἰς μετακίνησιν πυρομαχικῶν καὶ τροφίμων εἰς ἀσφαλέστερoν μέρος. Κατὰ διαταγὴν τοῦ Διαδόχου τὸ πυροβολικὸν μας τοῦ ἐξαπέστειλε μερικάς ὀβίδας, οἵτινες ἤρκεσαν νὰ διαλύσουν τὴν ὕποπτον συνάθροισιν.
Πηγή: «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»