"Ευχαριστώ αυτούς που κράτησαν τη Θρησκεία μου, τη Γλώσσα μου και την Εθνικότητά μου, για να είμαι Χριστιανός και να λέγομαι Έλληνας."


(Παύλος Βρέλλης)
«Δεν ήρθε πρώιμα η άνοιξη κι ουδέ το καλοκαίρι.

Χαιρόμαστε, χορεύουμε και ψιλοτραγουδάμε,

γιατί ελευτερωθήκανε, αητέ, τα Γιάννενά μας!»«Την Ιστορία μελέτα παιδί μου, γιατί έτσι όχι μόνο τον εαυτό σου και τη ζωή σου θα κάμεις ένδοξη και χρήσιμη στην ανθρώπινη κοινωνία,
αλλά και το μυαλό σου οξυδερκέστερο και διαυγέστερο... »
[Ιπποκράτης]

Αεροπορικές επιχειρήσεις στο Μπιζάνι (!)ΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
ΕΡΡΙΨΑΝ ΚΑΙ ΒΟΜΒΑΣ

 
ΦΙΛΙΠΠΙΑΣ, 23 Ἰανουαρίου. (Του ἀπεσταλμένου συντάκτου μας).

Οἱ ἀεροπόροι κ.κ. Ἀδαμίδης καὶ Νοταρᾶς, ἐξετέλεσαν περὶ τὴν μεσημβρίαν ἐπιτυχεστάτην πτῆσιν. Ἀνυψωθέντες ἐκ Νικοπόλεως, κατηυθύνθησαν εἰς τὰς Τουρκικᾶς θέσεις εἰς ὕψος 1700 μέτρων.

Ὁ πρῶτος κατευθυνθεὶς δεξιώτερον, ἀπήντησεν ἐκεῖθεν τοῦ Μπιζανίου Τουρκικὸν πεζικὸν, καθ’ οὕ ἔρριψεν ἕξ χειροβομβίδας. Ὁ κ. Νοταρᾶς, άκριβῶς ὕπερθεν τοῦ Μπιζανίου, ἔρριψε τέσσαρας, δύο εἰς σκηνὰς καὶ δύο εἰς τὰ προχώματα.

Σημειωτέον ὅτι αἱ σκηναὶ ὑπεδείχθεισαν ὑπὸ τοῦ στρατηγείου. Οἱ Τοῦρκοι, θορυβηθέντες, ἐπυροβόλουν διὰ πυρῶν ὀμαδόν. Τὸ ἡμέτερον στρατόπεδον παρηκολούθει μετὰ χαρᾶς τὴν ἐπιτυχῆ πτῆσιν τῶν ἀεροπόρων, οἵτινες μετὰ ταῦτα ἐπανῆλθον εἰς Νικόπολιν.
Β.ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Εφημερίδα "ΠΑΤΡΙΣ",  24-1-1913

Πηγή: «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Φωτό:  http://www.authorstream.com/Presentation/dimitrako72-1436078-21/